#WolneSądy

Sędzia Piotr Gąciarek przywrócony do orzekania!

18 stycznia, 2023

Dzisiaj Izba Odpowiedzialności Zawodowej uznała, że zarówno zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych, jak i uchwała o zawieszeniu sędziego i obniżeniu wynagrodzenia były niezasadne.

W ustnych motywach uzasadnienia wskazano przede wszystkim na:
  • rażące uchybienia formalne:
    • zarządzenie miesięcznej przerwy w orzekaniu to instrument prawny o charakterze zupełnie wyjątkowym. W przypadku jego zastosowania należy niezwłocznie przekazać sprawę do sądu dyscyplinarnego, tzn. przed upływem okresu przerwy.
    • nadzwyczajny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab znacznie przekroczył termin ustawowy, co wpłynęło na wadliwość uchwały ID. I dlatego też IOZ uznała, że musi umorzyć postępowanie.
    • ponadto, Sędzia Gąciarek nie był zawiadamiany o terminie posiedzeń przed ID, co naruszało jego prawo do obrony.
  • merytoryczną wadliwość zarządzenia Prezesa SO w Warszawie:
    • IOZ uznała, że odmowa orzekania sędziego Gąciarka z wadliwie powołanymi sędziami nie stanowiła naruszenia powagi sądu, a zachowanie sędziego Gąciarka było przejawem troski o wymiar sprawiedliwości, bowiem sędzia zanim przystąpi do orzekania ma obowiązek rozważyć, czy orzekanie w danym składzie nie narazi stron procesu na wydanie wadliwego orzeczenia.
Do wyroku zostało złożyłone do wyroku zdanie odrębne.

powrót do strony głównej