#WolneSądy

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wolności mediów i dalszego pogarszania się stanu praworządności w Polsce

16 września, 2021

W rezolucji przyjętej w czwartek 502 głosami za, 149 przeciw, przy 36 wstrzymujących się Parlament potępił ciągłe pogarszanie się sytuacji w zakresie wolności mediów i praworządności w Polsce. Głosowanie odbyło się dzień po debacie plenarnej z udziałem wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věry Jourovej, komisarza Reyndersa i ministra spraw zagranicznych Anze Logara w imieniu słoweńskiej prezydencji w Radzie.

Do długiej listy obaw związanych ze stanem wartości UE w Polsce, posłowie dołączyli najnowsze próby uciszania głosów krytycznych i podważania nadrzędności prawa UE.

Europosłowie z zadowoleniem przyjęli ostatnie inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce, zwrócili jednak uwagę, że szybsze działania mogłyby pomóc uniknąć jej ciągłej erozji.

Ponowili też apel o do Komisji o wszczęcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z przepisami o nielegalnym „trybunale konstytucyjnym” i jego niezgodnym z prawem składzie, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wyrazili też głębokie zaniepokojenie faktem, że polskie władze ostatnio „celowo i systematycznie naruszały związane z praworządnością wyroki i postanowienia TSUE i ETPCz” dotyczące składu i organizacji nielegalnego „Trybunału Konstytucyjnego” i Izby Dyscyplinarnej.

„Parlament Europejski potępia praktykę ścigania i nękania sędziów krytycznie nastawionych wobec rządu polskiego; wzywa Izbę Dyscyplinarną w obecnym składzie, by zawiesiła wszelkie swoje działania” napisali w rezolucji posłowie.

Parlament przypomniał również, że nadrzędność prawa UE jest podstawą porządku prawnego Unii Europejskiej, formalnie zaakceptowanym przez wszystkie państwa członkowskie. W związku z tym wezwał Premiera RP i Prokuratora Generalnego do wycofania wniosków, rozpatrywanych przez nielegalny „Trybunał Konstytucyjny”, o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych części traktatów UE oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego).

Europosłowie zwrócili też uwagę, że od czasu przyjęcia rezolucji Parlamentu z 17 września 2020 r. stan praworządności w Polsce się pogorszył, a polski rząd nie uwzględnił zawartych w niej zaleceń.


powrót do strony głównej