#WolneSądy

Pełnomocnicy SSO Waldemara Żurka apelują do KE o podjęcie działań w zw. z blokowaniem wykonania wyroku TSUE ws. sędziego Waldemara Żurka

30 grudnia, 2021

Oświadczenie pełnomocników SSO Waldemara Żurka
dotyczące nieprzekazania akt po wyroku TSUE (C-487/19) do Izby Cywilnej SN

Od 6 października 2021 r., tj. od czasu wydaniu wyroku przez Wielką Izbę Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prejudycjalnej C-487/19, akta sprawy naszego Klienta SSO Waldemara Żurka są w dyspozycji Małgorzaty Manowskiej, pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa SN, która nie przekazuje ich składowi sądu odsyłającego w Izbie Cywilnej SN (który zadał pytania prejudycjalne w sprawie III CZP 25/19), co uniemożliwia wydanie orzeczenia przez SN po uzyskaniu wykładni prawa unijnego. W trakcie tych kilku miesięcy podawane są różne przyczyny przetrzymywania akt. W ostatnim czasie jako pełnomocnicy otrzymaliśmy od Małgorzaty Manowskiej odpowiedź, że znajdują się one w Biurze Studiów i Analiz.

W naszej ocenie nieprzekazanie przez kilka miesięcy akt składowi orzekającemu SN i przez to blokowanie możliwości wydania orzeczenia w następstwie procedury prejudycjalnej jest całkowicie bezzasadne i stanowi poważne naruszenie obowiązującego w Polsce europejskiego porządku prawnego, w szczególności art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sytuacji, w której wniesienie sprawy do TSUE było obligatoryjne (sąd odsyłający jest sądem ostatniej instancji). Sprawa ponadto ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, dotyczy bowiem statusu wszystkich wadliwie powołanych do SN tzw. neosędziów, w tym przetrzymującej akta Małgorzaty Manowskiej.

W imieniu sędziego Waldemara Żurka zwracamy się do instytucji UE, w szczególności do Komisji Europejskiej jako „strażniczki traktatów”, o podjęcie stosownych działań mających na celu umożliwienie niezwłocznego wydania orzeczenia polskiemu Sądowi Najwyższemu w sprawie objętej prawem unijnym.

adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Michał Wawrykiewicz

30 grudnia 2021 r.


powrót do strony głównej