#WolneSądy

Komisja Europejska kieruje do TSUE skargę przeciwko Polsce w związku z naruszeniami prawa unijnego przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej.

15 lutego, 2023
To kolejny etap postępowania zapoczątkowanego w grudniu 2021 r. Celem Komisji jest zapewnienie ochrony praw obywateli polskich i umożliwienie im korzystania z przywilejów wynikających z przynależności do Wspólnoty Europejskiej. Zasada pierwszeństwa prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich.
Przypominamy co wydarzyło się w tej sprawie:
Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce poprzez wezwanie w dniu 22 grudnia 2021 r. do usunięcia naruszeń. Nastąpiło to po orzeczeniach polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on przepisy traktatów Unii Europejskiej za niezgodne z polską Konstytucją, wyraźnie kwestionując nadrzędność prawa UE.
Trybunał Konstytucyjny tymi orzeczeniami naruszył ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności, jednolitego stosowania prawa Unii oraz mocy wiążącej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
W dniu 15 lipca 2022 r. Komisja podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii, na którą Polska odpowiedziała w dniu 14 września 2022 r., odrzucając uzasadnienie Komisji. Polska odpowiedź nie odnosi się do obaw Komisji. Dlatego też Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Komisja uważa, że w orzeczeniach TK dokonano nadmiernie restrykcyjnej wykładni art. 19 ust. 1 TUE, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej. Tym samym pozbawiono jednostki występującej przed polskimi sądami pełnych gwarancji określonych w tym przepisie.
Komisja uważa również, że obecnie Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogów niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego przez prawo. Wynika to z nieprawidłowości w procedurach powoływania trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz w wyborze jego prezesa w grudniu 2016 r.

powrót do strony głównej